دوره و شماره: دوره 67، شماره 229، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-133