دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
تطبیق موردی شهرنشینی شمال و جنوب ایران
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 1-28

چکیده
   این مقاله،جمعیت شهرنشین استان‌های مورد مطالعه را با همدیگر و با جمعیت شهرنشین کل کشور مقایسه می‌کند و سپس به پیش‌بینی جمعیت‌ شهرنشین استان‌های گیلان و سیستان و بلوچستان در سال 1385 می‌پردازد که‌ هدف از آن مقایسه درصد جمعیت شهرنشین استان‌های مورد مطالعه در سالهای‌ مختلف است.در نهایت یک نتیجه‌گیری کلی از مقاله با توجه به مباحث ...  بیشتر

چند مفهوم بنیادی در زبانشناسی معاصر: تحلیل از دیدگاه دستور گشتاری
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 29-60

چکیده
   در این مقاله بعضی از مفاهیم بنیادی زبانشناسی معاصر از دیدگاه‌ دستور گشتاری را مورد بحث قرار داده و ...   بیشتر

طبقه بندی محدوده های آگروتوپوکلیماتیک حوضه های آبریز رودخانه ارس و دریاچه ارومیه با استفاده از عناصر رطوبت و بارندگی
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 82-112

چکیده
  عنصر رطوبت و بارندگی،میزان همبستگی هر یک از عنصر اقلیمی را با عوامل‌ جغرافیایی(طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع)در منطقه مطالعاتی به صورت‌ نمودار نشان داده و تغییرات ماکرو و میکرو ناشی از توزیع عمودی عناصر آگروکلیمایی فوق را در نواحی کوهستانی مشخص کرده و شرایط لازم برای‌ تعیین و ترسیم ساختار عمودی محدودهء«آگرو توپو کلیماتیک»و ...  بیشتر

صادرات نفت و تغییر شکل اقتصاد کشورهای نفتی
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 113-134

چکیده
  در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بخصوص در دهه های 60 و 70 و 80، در بازرگانی جهان تغییرات زیادی را مشاهده می کنیم؛ به این ترتیب که شاهد رشد صادرات، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه (بخصوص در کشورهای تولید کننده مواد خام) هستیم. حتی عده ای از اندیشمندان، توسعه صادرات را راه حلی برای توسعه کشورهای در حال رشد مطرح کرده اند؛ مثل کیرن ...  بیشتر

تأملی بر جایگاه "عرف" و "عادت" در فقه و حقوق موضوعه ایران
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 135-168

چکیده
   در تطبیق ماده 224 قانون مدنی ایران با موضوع بحث و همچنین موضوعاتی چون‌ عرف و رویهء قضایی،نقش عرف در مسایل کیفری و مواردی که قانون مدنی‌ معطوف به عرف است،مطرح و در نهایت از مباحث طرح شده چنین نتیجه‌گیری‌ شده است که در اعتبار فقهی عرف عقلا تردیدی وجود ندارد و رمز جاودانگی‌ قوانین اسلام و نو و کارآمد بودن آن در پویایی فقه است که پویایی ...  بیشتر

تأثیر راهبردهای ذهن انگیزی بر یادگیری کیفیت فراگیر (جامع)
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 169-202

چکیده
  ،در این تحقیق تلاش شده تا تاثیر راهبردهای ذهن‌انگیزی بر یادگیری کیفیت فراگیر روشن شود.برای این منظور چهار گروه از دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان به‌ طور تصادفی انتخاب گردیدند.برای دو گروه از آنها درس روان‌شناسی به شیوه‌ ذهن‌انگیزی تدریس گردید و در گروه دیگر این درس را به شیوه سنتی‌ آموختند.یافته‌های این تحقیق بر مبنای آزمونهای ...  بیشتر

آیا قصد ارتکاب جرم قابل تعقیب است؟
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 203-218

چکیده
  در مقالهء حاضر،اصل و قاعدهء مورد اشاره در تبصرهء ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب‌بودن قصد ارتکاب جرم‌ هم در حقوق عرقی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی،اصلی است خدشه‌ ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبههء استثنابودن وجود دارد...  بیشتر

قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 219-245

چکیده
  شوراهای اسلامی شهر از جلوه‌های عدم تمرکز اداری(محلی) می‌باشند.در این سیستم،بر خلاف(فدارالیسم)،استقلال واحدهای محلی مطلق‌ و نامحدود نیست.از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال علم‌ واحدهای مذکور،نظارت قدرت مرکزی بر آنها می‌باشد که تحت عنوان‌ (قیمومت اداری)اعمال می‌شود. در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای‌ ...  بیشتر

Bilingualism and L3 Acquisition
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 246-260

چکیده
  مقاله حاضر کنش زبانی دوزبانه‌های آذری‌زبان و تک‌زبانه‌های فارسی‌ زبان را در فرایند یادگیری زبان سوم مورد بررسی قرار می‌دهد. پژوهش‌های موجود درباره توانایی‌های فرازبانی و شناختی زبان‌آموزان‌ کودک حاکی از این است که دوزبانه‌ها با توجه به کسب تجارب قبلی در یادگیری زبان دوم،در فراگیری زبان سوم موفق‌تر بوده و کنش زبانی آنها متفاوت‌تر ...  بیشتر

Saadi le Poete de L'antinomie et du Paradoxe
دوره 45، شماره 182 ، اردیبهشت 1381، صفحه 261-276

چکیده
  آثار سعدی سرشار از تناقض و پارادوکس می باشد. کاربرد این عوامل نه تنها برای روند متن بازدارنده نیست، بلکه موجب روانی و شیوایی آن نیز می شود و بر غنای آن می افزاید. ما این دو عامل خلاق را، با مثالهایی، در بستر متن و در دو سطح متفاوت مورد مطالعه قرار داده ایم: واژگان و مباحث. تناقض و پارادوکس هر یک در بستر متن از مکانیزم های خاصی برخوردارند ...  بیشتر