چند مفهوم بنیادی در زبانشناسی معاصر: تحلیل از دیدگاه دستور گشتاری

چکیده

 در این مقاله بعضی از مفاهیم بنیادی زبانشناسی معاصر از دیدگاه‌ دستور گشتاری را مورد بحث قرار داده و ...

کلیدواژه‌ها