تأثیر راهبردهای ذهن انگیزی بر یادگیری کیفیت فراگیر (جامع)

چکیده

،در این تحقیق تلاش شده تا تاثیر راهبردهای ذهن‌انگیزی بر یادگیری کیفیت فراگیر روشن شود.برای این منظور چهار گروه از دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان به‌ طور تصادفی انتخاب گردیدند.برای دو گروه از آنها درس روان‌شناسی به شیوه‌ ذهن‌انگیزی تدریس گردید و در گروه دیگر این درس را به شیوه سنتی‌ آموختند.یافته‌های این تحقیق بر مبنای آزمونهای آماری،نشان داد که شیوه ذهن‌ انگیزی در افزایش دانستیهای ضروری روان‌شناسی،ایجاد نگرش مثبت،و مهارتهای ضروری دانش‌آموزان تاثیر معنی‌داری داشته است.این شیوه برتری‌ چشمگیر و معنی‌داری نسبت به روش سنتی در تدریس درس روان‌شناسی دارد.

کلیدواژه‌ها