دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
نکته های نویافته درباره خاقانی
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 1-6

چکیده
  اگر بپذیریم که شعر رستاخیز کلمات است و هنر شاعر نوعی آشنایی زدایی از زبان است، خاقانی شروانی یکی از نوادر شعر جهان به حساب می آید. بی گمان خاقانی یکی از شگفتی های ادبیات ایران است...  بیشتر

عرفان خاقانی
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 7-21

چکیده
  نام خاقانی، سخنور بزرگ ادب فارسی، در کنار نام حکیم نظامی، بلافاصله بعد از فحول اربعه ادبیات ایران (فردوسی، مولانا، سعدی و حافظ) در ردیف بزرگترین شاعران سرزمین ما جای دارد...  بیشتر

روایت های نادرست از اشعار سنایی
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 23-62

چکیده
  دیوان حکیم سنایی غزنوی که مجموعا قصاید، غزلیات و رباعیات او را شامل می شود، از جمله دیوانهایی است که تاکنون بیش از یک تصحیح از آن صورت نگرفته است...  بیشتر

شیر خدا و رستم دستان (جلوه انسان آرمانی در ادب فارسی و فرهنگ عامه)
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 63-71

چکیده
  ایرانیان باستان چون نمی توانستند انسان آرمانی خود را در جهان واقع بیابند، در جهان اساطیر، پهلوانی به نام رستم پدید آوردند که جامع صفات نیک و آرمانی بود...  بیشتر

فرشته شعر
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 73-93

چکیده
  شاعری نیازمند استعداد خاصی است که هر کسی از آن بهره مند نیست.تأثیر شگرف شعر بر اذهان و اندیشه ها، زمینه ساز پیدایشاسطوره ها و باورهای خاصی نسبت به شاعراتن شده است...  بیشتر

مفعول مطلق در زبان فارسی (تحقیقی در حاشیه دستور تاریخی)
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 95-102

چکیده
  دستورنویسان زبان فارسی متفق القول اند که کاربرد مفعول مطلق در زبان فارسی تحت تأثیر زبان عربی پدید آمده است. در مقاله حاضر نگارنده کوشیده است تا با ارائه شواهدی از متون باستانی زبانهای ایرانی نشان دهد که رای دستورنویسان در این مورد صائب نیست...  بیشتر

تصویر خیال
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 103-133

چکیده
  تصویر یکی از اساسی ترین و پرکابردترین اصطلاحات در نقد ادبی است. این مقاله به ماهیت تصویر در ادبیات پرداخته است. مفهوم لغوی آن در زبان انگلیسی و معادل فارسی آن را بیان کرده آنگاه به بررسی چند تعریف مشهور از ایما‍ژ پرداخته است.  بیشتر

سبک ادبی یا مکتب ادبی
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 135-141

چکیده
  سبک و مکتب ادبی چه تفاوتی باهم دارند؟ این دو مقوله ادبی در عین نزدیکی، گاهی از هم فاصله می گیرند. برای دریافت تفاوت سبک با مکتب قدیم ترین و جدیدترین تعاریف سبکشناسی از روی قابل اعتمادترین منابع انگلیسی استخراج شده...  بیشتر

نمود مدرنیسم در رمان فارسی (78- 1358)
دوره 45، شماره 185 ، بهمن 1381، صفحه 143-167

چکیده
  مدرن گرایی در عرصه رمان نویسی پس از انقلاب به جریانی پرطرفدار تبدیل شده است. رمان مدرن در این دوره، در واقع خلف صالح رمان مدرن پیش از انقلاب است که با بوف کور هدایت بنیان نهاده شده است...  بیشتر