صادرات نفت و تغییر شکل اقتصاد کشورهای نفتی

چکیده

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بخصوص در دهه های 60 و 70 و 80، در بازرگانی جهان تغییرات زیادی را مشاهده می کنیم؛ به این ترتیب که شاهد رشد صادرات، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه (بخصوص در کشورهای تولید کننده مواد خام) هستیم. حتی عده ای از اندیشمندان، توسعه صادرات را راه حلی برای توسعه کشورهای در حال رشد مطرح کرده اند؛ مثل کیرن کراس (Cairncross) مینت (Myint) بالدوین (Baldwin) و بلاسا (Balassa) که معتقد هستند کشورهای در حال توسعه تا آنجا که امکان دارد باید درآمد صادراتی خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها