دوره و شماره: دوره 66، شماره 227، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-162