دوره و شماره: دوره 66، شماره 228، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-178