دوره و شماره: دوره 71، شماره 238، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-280