نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

چکیده

طنز موقعیت طنزی برگرفته از تصویر‌ها، تصور‌ها و مفاهیم است که می‌تواند آمیزه‌ای از رفتار، موقعیت، صحنه و گفتار باشد. در میان داستان نویسندگان معاصر، عباس معروفی در آثار خود، از ساخت موقعیت‌های طنز‌آمیز برای نشان‌دادن مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سود جسته است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر تلاش می‌شود تا انواع موقعیت‌های طنز‌آمیز در دو اثر معروفی و شگرد‌های ایجاد و بازتاب اجتماعی آن‌ها موردبررسی قرار گیرد. با تفحص در موقعیت‌های موجود در این آثار می‌بینیم که عامل کلیدی ایجاد موقعیت‌های طنز‌آمیز نام‌های مضحک در شخصیت‌پردازی‌ها و حرکات مضحک در رفتار است. شبکه ارتباطی اشخاص هم نقش مهمی در شکل‌گیری موقعیت طنزآمیز دارد. نویسنده با استفاده از این شگرد‌ها علاوه بر خنده‌انگیزی، با ظرافت سیستم سیاسی و فرهنگی جامعه را به سخره می‌گیرد. مهم‌ترین موضوعاتی که نویسنده در قالب موقعیت‌های طنز‌آمیز به آن‌ها توجه دارد عبارت‌اند از معضلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بی‌عدالتی و وجود فساد در بین ارگان‌های مختلف سیاسی و اداری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of situational Irony in Maroofie’s story:"SALE BALVA “ and “SYMPHONIE MORDEGAN

نویسندگان [English]

  • razie fani aski 1
  • firooz fazeli 2
  • mahmood ranjbar 3

1 phd condidate of guilan university

2 Associate Professor, Ghilan University

3 Assistant Professor, Ghilan University

چکیده [English]

A study of Situational Irony in Maroufie’s Stories:
Year of Turmoil and Symphony of the Dead
Raziyeh Fani1/ Firooz Fazeli2/ Mahmood Ranjbar3
1 Ph.D Candidate of Persian Language and Literature, Guilan University,
(corresponding author), E-mail: raziefani@yahoo.com
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Guilan University,
E-mail: drfiroozfazeli@yahoo.com
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Guilan University,
E-mail: mamranjbar@gmail.com
Abstract
Situational irony is the result of phantasms, imaginations and concepts. This
sort of irony has an especial place in fiction. The two stories of "Year of
Turmoil "and
Symphony of the Dead" by Maroufie have an especial position
in fiction because of their critical language and the author’s authority in
demonstrating specific problems. Personification, scene, plot and actions in
this work have potential power for irony of situation and grotesque showing.
Therefore we endeavor to indicate all kinds of ironical situations and
grotesque in this research, methods of creating them and theme’s social
reflections. With deliberation in these stories, we see that ironical names and
behaviors are the dominant factors in the creation of situational irony in
these
stories. Character’s experiments and network of communication between
them have important roles in ironical behavior, action, situation, scene and
dialogue. But character’s situation is the pivotal point. The most important
subjects that are writer’s purpose are: culture and jeopardy of society,
modernism, lack of justice and existence of corruption among diverse classes
in society.
Key words: situational Irony, " Year of Turmoil” “Symphony of the
Dead
, Contemporary fiction, MAROUFI
32 Persian Language and Literature, Vol. 71, Issue 238, Fall & Winter 2018- 2019
Situational irony concerns what it is about situation that causes people
to describe it as ironic. Situational irony is as complex and
commonplace as verbal and literary irony. When someone says that
they find a situation, they mean that their conception of it defies the
normal way in which situations fit with their repertoire of concepts, that
this misfit is noticeable in some way, that is evokes a particular kind of
emotional response, and perhaps, that it has a specific moral
significance. For example, let’s consider a situation in which
firefighters had a fire in their kitchen due to some chicken fingers left
cooking while they went out to answer a fire alarm. We usually think
of firemen as people who put out fires, not as people who start them.
This situation evokes a particular kind of emotional response. In this
paper, we try to find the ironical situations in two of Abbas Maroufi’s
stories: "
Year of Turmoil" and "Symphony of the Dead". These two
works have an especial position in fiction because of their critical
language and the author’s authority in demonstrating specific problems.
Moreover Maroufie’s position as a writer was confirmed by writing
these two stories. In "
Year of Turmoil", he narrates one accidence from
several characters’ points of view. The original character in this story is
a young poet that queers in his father’s displeasure. In his another work,
i.e. "
Symphony of the Dead", Maroufi had utilized historical myths.
Hence he could illustrate the historical and sociological qualifications
of Iran in the Second World War and in Reza Shah’s dominance. In this
essay, we endeavor to indicate all kinds of ironical situations and
grotesque in this research, methods of creating them and theme’s social
reflections. In personification, Maroufi selected his characters from
diverse types, professions, situations and dissimilar age groups to
access to an ironical space. Moreover he selected various entrustment
and disparate behaviors. This technical work commanded an opposite
and grotesque space in stories with deliberation. In these stories, we see
that ironical names and behaviors are the dominant factor of creation of
situational irony. Characters’ experiments and network of
communication between them have important roles in ironical
behaviors, action, situation, scene and dialogue. Credulous and
ridiculous behaviors, surprises and actions that scintillate from tension
and infuriation or jitters, have an important role in making situational
irony in Maroufie’s story. Scene, backward or opposite values in plot
and actions in this work have potential power for irony of situation and
grotesque showing. Therewith abnormal conversations that are

A study of Situational Irony in Maroufie’s Stories… 33
discordant with situations are dominant cases for creating ironical
situations but character’s situation is the pivotal point and other
formation. The most important subjects that are writer’s purpose are:
culture and jeopardy of society, modernism, lack of justice and
existence of corruption among diverse classes in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • situational Irony
  • "SALE BALVA "
  • “SYMPHONIE MORDEGAN”.Contemporary fiction
  • MAROOFI
-         آذری. غلامرضا (1385)، «تحلیل محتوای ارتباطات غیرکلامی در بین کمدین‌های سینمای هالیوود»، نشریۀ هنرهای زیبا، شمارۀ 25، 87-96
-         اخوت. احمد (1392)، دستور زبان داستان، تهران: فردا
-         ایوانز. دیوید (1391)، «هفت فرمان طنزنویسی»، ترجمۀ محسن سلیمانی، اسرار و ابزار طنزنویسی، تهران: سورۀ مهر
-         بوچیئز. دیوید (1391)، «چگونه داستانمان را طنزآمیز کنیم»، ترجمۀ محسن سلیمانی، اسرار و ابزار طنزنویسی، تهران: سورۀ مهر
-         تامسون. فیلیپ (1384)، گروتسک در ادبیات، ترجمۀ غلامرضا امامی، شیراز: نوید شیراز، چاپ دوم
-         حبیبی. مریم. بهزاد قادری؛ و شهرام زرگر. (1388)، بررسی طنز موقعیت در آثار آلن ایکبورن، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر
-         حسام‌پور، سعید (1390)، «بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی»، دو‌فصلنامۀ علمی‌پژوهشی مطالعات ادبیات کودک، سال دوم، شمارۀ اول، 61- 90
-         روانجو. مجید (1387)، «اشک‌ها و لبخند‌ها»، مجلۀ نقد سینما، ش 23، صص 26-28
-         شیری. قهرمان (1386)، راز طنزآوری، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، شماره 13-14، 125-138
-         ضیایی. محمدرفیع (1377)، «گروتسک در کاریکاتور»، کیهان کاریکاتور، شماره 73 و 74 (فروردین و اردیبهشت) ص 24-22.
-         کریمیان. منصور (1389)، نکته‌هایی در باب شوخ‌طبعی و طنزپردازی، تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو
-         فتوحی، محمود، (1391)، سبک‌شناسی نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، تهران، انتشارات سخن
-         فرای، نورتروپ (1377) تحلیل نقد، ترجمۀ صالح حسینی، تهران: نیلوفر
-         لوناچارسکی. آناتولی، اسیلی. یویچ (1351)، چند گفتار در مورد ادبیات، ترجمۀ عین‌الله نوریان، تهران: انتشارات پویا
-         مجابی، جواد (1383)، نیشخند ایرانی، تهران: روزنه
-         معروفی. عباس (1382الف) سال بلوا، تهران: ققنوس. چاپ پنجم
-         معروفی. عباس (1382ب) آونگ خاطره‌های ما و دو نمایشنامۀ دیگر، تهران: ققنوس
-         معروفی. عباس (1388)، سمفونی مردگان، تهران: ققنوس، چاپ پنجم
-         معینی. پریسا، احمد رضی؛ و رضا چراغی. (1391)، «تحلیل طنز موقعیت و نمایشنامه‌های دورۀ طلایی نمایشنامه‌نویسی در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان
-         ناظرزادۀ کرمانی. فرهاد (1373)، «مطالعۀ تطبیقی میان نمایشنامه و داستان»، فصلنامۀ هنر، ش 25، 257- 281
-         نصر اصفهانی. محمدرضا، رضا فهیمی. (1390)، «نگاهی به طنز اجتماعی در دو اثر از آنتوان چخوف و صادق هدایت»، پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، دور 20، شماره 3، پیاپی (7)، 85- 107
-          Berry, Edward (2004) , In the Cambridge Companion to Shakespearean Comedy, 123 – 138, Cambridge: Cambridge University Press.
-          Quintero, Ruben, ed. (2007) A Companion to satire, Malden: Blackwell.
-          Shelley, Cameron (2001 ), "The bicoherence theory of situational irony", cognitive science 25, 775-818