بررسی عناصر موسیقیایی شعر اعتراض در دورة انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد / دانشگاه باهنر کرمان

3 استاد / دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

«شعراعتراض» یکی از انواع شعری است که با شکل­گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رونق گرفت و به عنوان یک جریان ادبی ادامه حیات داد. تاکنون این نوع شعر مورد بررسی همه جانبه و علمی قرار نگرفته و بررسی­های حول شعر اعتراض بیشتر جنبۀ مطبوعاتی و ژورنالیستی داشته است. اما این پژوهش سعی کرده به این نوع شعر از جنبۀ موسیقیایی بپردازد. برای همین منظور حدود دویست شعر اعتراض از جنبة موسیقی بیرونی، کناری و درونی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش موسیقی بیرونی بهکارکردهای وزن و ارتباط آن با موضوع اعتراض پرداخته شده و همچنین اوزان جدید و یا نامتعارف در شعر اعتراض شناسایی شده اند. در بحث موسیقی کناری انواع قافیه­های بدیعی، ردیف­های پویا و ایستا و ارتباط قافیه و ردیف با موضوع اعتراض بررسی شده و در بخش موسیقی درونی نیز جنبه­های مختلف تکرار در شعر اعتراض مورد توجه قرارگرفته است. نتیجة این پژوهش این است که رابطة تنگاتنگی بین موضوع اعتراض با عناصر موسیقیایی این اشعار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

musical elements of poetry in protest against the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • najmeh taheri 1
  • Mohammad Sadeg Basiry 2
  • Mohammad Reza Sarfi 3
1 PHD student of Shahid Bahonar university of KERMAN
2 Professor of Bahonar university of Kerman
3 Professor of Shahid Bahonar university of Kermen
چکیده [English]

Poetry is " one of the types of a poem that with the victory of the Islamic Revolution in Iran and prosperity as a stream of literary survive.
This kind of poetry reviewed all the scientific Wu made and more protests around poetry press and Zhurnalisty.
But the study tried for the first time for this type of poetry aspects of scientific and academic to attribute values and literary and artistic it well.