بررسی یازده رباعی از خیام در میان رباعیات منسوب به حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

چکیده

بسیاری از رباعیات منسوب به خیام در جای جای متون نظم فارسی به نام شاعران دیگر نیز ضبط شدهﺍست. این امر علاوه بر ایجاد تردید در مورد صحت انتساب رباعیات خیام، انتساب چنین رباعیاتی را به شاعران دیگر نیز دشوار ﻣﻰسازد. اختلاف در انتساب رباعیات تا حدی است که گاه برای یک رباعی نام هفت شاعر در منابع مختلف درج شده است. بیش از یک سده است که پژوهشگران ایرانی و خارجی دربارة صحت انتساب این قبیل رباعیات تحقیق کردهﺍند اما ضرورت پژوهشﻫﺎی بیشتر در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است. این مقاله با مطالعة یازده رباعی که مشترکاً هم به خیام و هم به حافظ منسوب شدهﺍند، در صدد بررسی و نقد صحت انتساب این رباعیات به دو شاعر مورد بحث است. پس از ذکر محل و تاریخ انتساب رباعیﻫﺎ به هر یک از دو شاعر به سبک­شناسی زبانی و سابقة تاریخی رباعیات پرداخته و مضمون آنﻫﺎ را با مضامین رباعیات اصیل خیام سنجیدهﺍیم. در نهایت با رد انتساب آنﻫﺎ به حافظ، با توجه به تحلیل نسخه‌ای، سبکی و محتوایی، انتساب­شان را به خیام اقوی دانستهﺍیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Eleven Common Quatrains between Omar Khayyam & Hafiz According to the Manuscripts, Style & Motif

نویسندگان [English]

  • Asad allah Vahed 1
  • Taha Saderi 2
1 Professorof University of Tabriz
2 PHD student of University of Tabriz
چکیده [English]

Most of the quatrains attributed to Omar Khayyam are also attributed to other poets in different Persian literary old books. This has caused confusion among scholars in finding real pieces of Khayyam's written poems. Though doing a lot of job by many researchers in sifting the quatrains, it seems that there is steel a long way to go. In this paper we have studied eleven common quatrains of Omar Khayyam and Hafiz which are also attributed to other poets. Paying attention to the manuscripts that included those quatrains and analyzing the stylistic, theme and motif points of each quatrain we finally concluded whom each quatrain belongs to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Omar Khayyam
  • Hafiz
  • quatrain
  • manuscript
  • Stylistics