دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
توبه در ایران باستان
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، صفحه 1-16

چکیده
  از متون ایرانیان باستان چنین بر می آید که هرگاه شخصی عملی خلاف اخلاق یا شرع مرتکب می شد به عنوان کفاره گناه خود باید به یک اقدام سودمند اجتماعی قیام می کرد تا روح خود را از عقوبت آن گناه و عذاب دوزخ رهایی بخشد...  بیشتر

شگردهای داستان پردازی در بوستان
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، صفحه 17-38

چکیده
  یکی از راه های شناخت ادبیات داستانی سنتی فارسی بررسی آن با شیوه های علمی جدید و اعمال تحلیل های ساختارگرایانه بر روی متون روایی است. نتیجه کاربست چنین شیوه هایی علاوه بر احیای سنت های داستانی قدیم، به شناخت هر چه بیشتر ساختار روایی متون و کشف شگردهای اصلی داستان پردازی نویسندگان منجر می شود...  بیشتر

تأویل قرآن در مثنوی
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، صفحه 39-59

چکیده
  تأویل به معنی بازگشت به اصل شیء است و معانی اصطلاحی که برای آن گفته شده به همین معنی باز می گردد. ملاک صحت تاویل دو چیز است: یکی قول معصوم (ع) و دوم عدم مخالفت لفظ با معنی تأویلی...  بیشتر

تأثر منوچهری از معلقات سبع
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، صفحه 61-79

چکیده
  منوچهری دامغانی، از شعرای طراز اول ایران در نیمه اول قرن پنجم هجری، شاعر طبیعت و عشق و نشاط و زندگی است. شاعری است لطیف طبع و شیرین سخن و دارای اشعاری طربناک و دل انگیز...  بیشتر

شاعر شعله ها (پژوهشی درباره فصیحی هروی و شعر او)
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، صفحه 81-114

چکیده
  فصیحی هروی از شاعران نیمه اول قرن یازدهم هجری است.وی در سال 987 هجری قمری در بخارا به دنیا آمد و در سال 1049 در هرات درگذشت.وی از پیشروان سبک هندی بوده، در سرایش قصیده و غزل تحت تأثیر شاعران قرن ششم به بعد، بویژه انوری و خاقانی و سعدی و حافظ، است.شعر او در مجموع ساده و حالتی میانه سبک عراقی و هندی دارد.وی را، اگر چه در انواع شعر طبع آزمایی کرده ...  بیشتر

... جور دیگر باید دید
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، صفحه 115-131

چکیده
  تلقی ادبیات به عنوان هنری برآمده از کاربرد زیبایی شناختی زبان و موضوع تکرارپذیری اثر هنری همچنان به صورت های مختلف مورد بحث مجامع دانشگاهی است...  بیشتر

جایگاه تکرار و لزوم بازنویسی
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، صفحه 133-146

چکیده
  تکرار غالبا سخن را آراسته تر می گرداند، ساختار منظمی به آن می بخشد و موسیقی شعر را به وجود می آورد. در نمایشنامه تکرار در ساخت گفت و شنودها به چشم می خورد همچنین در تکیه کلام ها...  بیشتر

پیش درآمدی بر مکتب های داستان نویسی در ادبیات معاصر ایران
دوره 46، شماره 189 ، بهمن 1382، صفحه 147-190

چکیده
  همواره در تکوین سبک یک نویسنده، علاوه بر انگاره ها و انگیزش های فردی و درونی شمار زیادی از محرکهای مرتبط با محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی اثرگذار بوده است...  بیشتر