شگردهای داستان پردازی در بوستان

چکیده

یکی از راه های شناخت ادبیات داستانی سنتی فارسی بررسی آن با شیوه های علمی جدید و اعمال تحلیل های ساختارگرایانه بر روی متون روایی است. نتیجه کاربست چنین شیوه هایی علاوه بر احیای سنت های داستانی قدیم، به شناخت هر چه بیشتر ساختار روایی متون و کشف شگردهای اصلی داستان پردازی نویسندگان منجر می شود...

کلیدواژه‌ها