توبه در ایران باستان

چکیده

از متون ایرانیان باستان چنین بر می آید که هرگاه شخصی عملی خلاف اخلاق یا شرع مرتکب می شد به عنوان کفاره گناه خود باید به یک اقدام سودمند اجتماعی قیام می کرد تا روح خود را از عقوبت آن گناه و عذاب دوزخ رهایی بخشد...

کلیدواژه‌ها