... جور دیگر باید دید

چکیده

تلقی ادبیات به عنوان هنری برآمده از کاربرد زیبایی شناختی زبان و موضوع تکرارپذیری اثر هنری همچنان به صورت های مختلف مورد بحث مجامع دانشگاهی است...

کلیدواژه‌ها