جایگاه تکرار و لزوم بازنویسی

چکیده

تکرار غالبا سخن را آراسته تر می گرداند، ساختار منظمی به آن می بخشد و موسیقی شعر را به وجود می آورد. در نمایشنامه تکرار در ساخت گفت و شنودها به چشم می خورد همچنین در تکیه کلام ها...

کلیدواژه‌ها