پیش درآمدی بر مکتب های داستان نویسی در ادبیات معاصر ایران

چکیده

همواره در تکوین سبک یک نویسنده، علاوه بر انگاره ها و انگیزش های فردی و درونی شمار زیادی از محرکهای مرتبط با محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی اثرگذار بوده است...

کلیدواژه‌ها