دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
واکاوی چند وا‍‍ژه از تاریخ بیهقی
دوره 52، شماره 209 ، مرداد 1388، صفحه 1-19

چکیده
  کلمات و تعابیری که در گویش ها رایج است، به حل بسیاری از مشکلات تون ابی کمک می کند. در آثار گذشته از جمله تاریخ بیهقی عباراتی پیدا می شود که معنای آن برای بیشتر اهل خراسان روشن و بدون ابهام است...  بیشتر

ختم الغرائب خاقانی و مثنوی سرگردان
دوره 52، شماره 209 ، مرداد 1388، صفحه 21-35

چکیده
  از هنگامی که استاد ضیاء الدین سجادی متن 638 بیتی مثنوی منسوب به خاقانی را که در یکی از متفرعات بحر هزج سروده شده بود، با عنوان ختم الغرائب منتشر ساخت اثری به نام ختم الغرائب در شمار آثار خاقانی و در کنار دیوان ، تحفه العراقین و منشآت او شهرت یافت...  بیشتر

کلمات مرکب ساخته شده با ستاک مضارع فعل در فارسی و سغدی
دوره 52، شماره 209 ، مرداد 1388، صفحه 37-52

چکیده
  بررسی و دسته بندی واژگان مرکبی که در آنها جزء دوم، ستاک مضارع فعل است در دو زبان سغدی و فارسی و مقایسه این کلمات در دو زبان مذکور هدفی است که در این مقاله پیگیری شده است...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر تاریک خانه هدایت بر پایه باورهای باستانی در "گورخمره ها"
دوره 52، شماره 209 ، مرداد 1388، صفحه 53-72

چکیده
  صادق هدایت از برجسته ترین داستان نویسان ایرانی است که بیش از نویسندگان دیگر ایرانی، در ادبیات معاصر جهان نام برآورده است. برخی از آثار صادق هدایت لایه دار و تأویل پذیرند و برای رمزگشایی از برخی نوشته های او باید به زمینه های فکری و مطالعات فرهنگی اش توجه کرد...  بیشتر

زاهد، صوفی، عارف،‌ولی (ویژگی ها و تمایزها) (بر اساس متون ادبی و عرفانی فارسی)
دوره 52، شماره 209 ، مرداد 1388، صفحه 74-97

چکیده
  درباره وا‍ژگان و اصطلاحات موجود در متون تصوف و عرفان اسلامی با دو مشکل اساسی رو به رو هستیم. 1. کثرت و تنوع تعاریف ارائه شده از سوی عرفا و محققان،‌ به سبب اختلاف در درک و دریافت آنها از این اصطلاحات...  بیشتر

پایان ناتمام مثنوی مولوی
دوره 52، شماره 209 ، مرداد 1388، صفحه 99-113

چکیده
  قلعه ذات الصور یا دز هوش ربا آخرین داستان مثنوی معنوی است. در این حکایت، پادشاهی سه پسر دارد. وقتی پسران عزم سیاحت می کنند، پادشاه آنان را پند می دهد که به قلعه هوش ربا نزدیک نشوند...  بیشتر

جشن آبریزگان و تاق بزرگ بستان
دوره 52، شماره 209 ، مرداد 1388، صفحه 115-136

چکیده
  تاق بستان نام محلی است در شمال شرق کرمانشاه که به دلیل نقش برجسته های ارزشمند باقی مانده از عصر ساسانی شهرتی جهانی پیدا کرده است. در این محل دو تاق وجود دارد که در مجموع در آنها و دیواره کنارشان شش نقش برجسته حک شده است...  بیشتر