واکاوی چند وا‍‍ژه از تاریخ بیهقی

چکیده

کلمات و تعابیری که در گویش ها رایج است، به حل بسیاری از مشکلات تون ابی کمک می کند. در آثار گذشته از جمله تاریخ بیهقی عباراتی پیدا می شود که معنای آن برای بیشتر اهل خراسان روشن و بدون ابهام است...

کلیدواژه‌ها