کلمات مرکب ساخته شده با ستاک مضارع فعل در فارسی و سغدی

چکیده

بررسی و دسته بندی واژگان مرکبی که در آنها جزء دوم، ستاک مضارع فعل است در دو زبان سغدی و فارسی و مقایسه این کلمات در دو زبان مذکور هدفی است که در این مقاله پیگیری شده است...

کلیدواژه‌ها