پایان ناتمام مثنوی مولوی

چکیده

قلعه ذات الصور یا دز هوش ربا آخرین داستان مثنوی معنوی است. در این حکایت، پادشاهی سه پسر دارد. وقتی پسران عزم سیاحت می کنند، پادشاه آنان را پند می دهد که به قلعه هوش ربا نزدیک نشوند...

کلیدواژه‌ها