زاهد، صوفی، عارف،‌ولی (ویژگی ها و تمایزها) (بر اساس متون ادبی و عرفانی فارسی)

چکیده

درباره وا‍ژگان و اصطلاحات موجود در متون تصوف و عرفان اسلامی با دو مشکل اساسی رو به رو هستیم. 1. کثرت و تنوع تعاریف ارائه شده از سوی عرفا و محققان،‌ به سبب اختلاف در درک و دریافت آنها از این اصطلاحات...

کلیدواژه‌ها