ختم الغرائب خاقانی و مثنوی سرگردان

چکیده

از هنگامی که استاد ضیاء الدین سجادی متن 638 بیتی مثنوی منسوب به خاقانی را که در یکی از متفرعات بحر هزج سروده شده بود، با عنوان ختم الغرائب منتشر ساخت اثری به نام ختم الغرائب در شمار آثار خاقانی و در کنار دیوان ، تحفه العراقین و منشآت او شهرت یافت...

کلیدواژه‌ها