دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
چالش حافظ با عقل مصلحت اندیش پژوهشی جامعه شناختی در ادبیات فارسی
دوره 41، شماره 167 ، شهریور 1377، صفحه 1-42

چکیده
  این تحقیق در پی آن آن است که ریشه‌های تاریخی-اجتماعی نزاع‌ با عقل را در آثار عرفانی مخصوصا دیوان حافظ،بررسی کند. واژهء عقل،نردیک به پنجاه بار در دیوان حافظ به کار رفته،که با توجه به پنج دورهء زندگی شاعر،سعی شده است بین فراز و نشیب حیات اساسی- اجتماعی شاعر و طرز تلقی خوشبینانهء او از عقل در آغاز و عقل گریزی وعقل‌ ستیزی او در پایان عمر،ارتباطی ...  بیشتر

نگاهی گذرا بر تاریخچه سیم تلگراف در ایران و نقش آن در بیداری مردم و نهضت مشروطه
دوره 41، شماره 167 ، شهریور 1377، صفحه 43-56

چکیده
  هیچ حادثهء تاریخی بدون مقدمه و زمینه به وقوع نمی‌پیوندد،بلکه هر واقعه‌ای بر بنیاد پدیده‌های گوناگون،شکل می‌گیرد؛بیداری ایرانیان و نهضت‌ مشروطهء ایران هم از این قاعدهء کلی مستثنی نبوده است.از جملهء عوامل و پدیده‌هایی که زمینه‌ساز آگاهی و نهضت گردید،علاوه بر وقوع جنگهای ایران و روسیه و شکست دولت ایران در این جنگها و تأثیر مؤسسات ...  بیشتر

راهبردهای علمی و عملی مبارزه با تهاجم فرهنگی
دوره 41، شماره 167 ، شهریور 1377، صفحه 57-76

چکیده
  کارکرد تعاملی بین سه جنبهء زیستی،روانی و اجتماعی انسان موجب‌ شده است که وجود مشکل در یکی از این ابعاد،او را در دو جنبهء دیگر نیز دچار مشکل سازد.اگر تهاجم فرهنگی را در طبقهء مشکلات اجتماعی انسان قرار دهیم،باید اطمینان داشته باشیم که به دنبال خود،علاوه بر معضلات اجتماعی، مشکلات زیستی و روانی نیز برای مردم فراهم آورد؛مثلا افرادی که ...  بیشتر

نقش جامعه در سلامت و بیماری افراد
دوره 41، شماره 167 ، شهریور 1377، صفحه 77-96

چکیده
  عوامل اجتماعی‌نقش مهمی در ایجاد و حفظ و یا از میان رفتن‌ سلامت انسان دارند.یک پزشک،موقعی می‌تواند در معالجهء انسان بیمار،بیشتر موفق گردد که قبل از پرداختن به بدن بیمار،به چگونگی ارتباط صاحب بدن،با جامعه‌ای که در آن،بیماری ظاهر شده،توجه نماید:یعنی بیماری موقعی به‌ سرعت رو به بهبود می‌رود که پزشک و جامعه شناس با هم همکاری نمایند ...  بیشتر

پویایی فرهنگ و تعلیم و تربیت
دوره 41، شماره 167 ، شهریور 1377، صفحه 97-124

چکیده
  این مقاله،پویایی فرهنگ و تعلیم و تربیت را تحت چند عنوان‌ جداگانه که در حوصله یک مقاله می‌باشد،بیان می‌کند و اهمیت موضوع را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این مقاله،فرهنگ و تمدن حاصل تفسیرهای جدید و خلاقیتهای‌ انسان معرفی گردیده،و هر امری از امور که به نحوی از انجا حامل معنی باشد موضوع فرهنگ محسوب شده است.البته تأثیر عوامل گوناگون را ...  بیشتر

«آن خیالاتی که دام اولیاست»
دوره 41، شماره 167 ، شهریور 1377، صفحه 125-142

چکیده
  این مقاله به قصد الفیاح این بیت مثنوی-آن خیالاتی که دام اولیاست‌ عکس مهرویان بستان خداست-نوشته و تفاسیر مختلف آن،از شروح گوناگون‌ مثنوی نقل و نقد شده است. نویسندهء مقاله در پی اثبات این نکته است که این بیت مشعر بر یکی‌ از اصول مسلم عرفان کلاسیک-و تا حدودی حکمت اشراق و متعالیه-است که‌ کشف صوری حقایق غیبی و صور معانی را به هیأت مثالی ...  بیشتر

ویگوتسکی و داستان "نفس آرام" بانین
دوره 41، شماره 167 ، شهریور 1377، صفحه 143-164

چکیده
  آنچه در این گفتار آمده شامل بیان نکاتی چند از حیات اندیشه‌های‌ علمی ویگوتسکی و نیز نقل کامل داستان‌"نفس آرام‌"است که به باور ویگوتسکی نمونه اصیل ترکیب هنری می‌باشد.ویگوتسکی برای اثبات نظریهء خود مبنی بر این که روان پالائی یا کاتارسیس حاصل تعامل صورت و مادهء هنری می‌باشد و نیز این که بیرنگ داستان،یعتی ترکیب هنرمندانه مواد داستانی‌ ...  بیشتر

روند اثرپذیری ادب پارسی از تعالیم عرفانی و اهمیت قرن های چهارم و پنجم از این دیدگاه
دوره 41، شماره 167 ، شهریور 1377، صفحه 165-198

چکیده
  در این مقاله هدف اصلی بررسی روند اثر پذیری ادب پارسی از تعالیم صوفیه است.بدین منظور نخست به صورت خلاصه،اصول تصوف را مطرح کرده؛سپس سیر تکاملی تصوف را از آغاز تا مرحله‌ای که این تعالیم به‌ عنوان یک مکتب و جهان بینی مطرح شده است،از نظر گذرانده؛آنگاه به جریان‌ پیوند لفظ و معنی در بیان معارف صوفیه پرداخته‌ایم. پس از این بحثهای مقدماتی،با ...  بیشتر