دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
بیگانگی سازمان و مدیریت
دوره 41، شماره 168 ، آذر 1377، صفحه 1-24

چکیده
  تحقیقات و مقالات اندیشمندان علوم انسانی به نحوی سعی می‌کند زندگی جدید و تبلیغات آن را بر رفتارهای اجتماعی انسانها ارزیابی کند.یکی از موارد بسیار مهم این مباحث، تحلیل بیگانگی انسان مدرن می‌باشد. 1 مشکل اساسی اکثر این قبیل مطالعات، عدم توجه آنها به شرایط و زمینه‌های اجتماعی است که بیگانگی از آنها حادث می‌شود.شناسایی چگونگی دخالت ...  بیشتر

شهرنشینی تطبیقی
دوره 41، شماره 168 ، آذر 1377، صفحه 25-50

چکیده
  در این مقاله سعی براین شده بین شهرنشینی کشورهای پیشرفته و جهان سوم یک بررسی تطبیقی انجام پذیرد.در این راستا ابتدا به تطبیق تئوریهای متفاوت شهر نشینی پرداخته و سپس به مطاله مقایسه‌ای بین میزان شهرنشینی و در آمد کشورهای مذکور، بررسی میزان رشد طبیعی و رشد سالانه جمعیت شهری و مشخص نمودن سهم مهاجرت در رشد و توسعه شهرنشینی، بررسی مقایسه‌ای ...  بیشتر

پژوهشی پیرامون علل زمین لغزه های گردنه حیران
دوره 41، شماره 168 ، آذر 1377، صفحه 51-68

چکیده
  زمین‌لغزه یکی از مسائل مهم در ژئومورفولوژی محسوب می‌گردد. تنوع زمین‌لغزه‌ها بر حسب نوع و علل وقوع آنها، بررسی‌های بسیار دقیقی را اقتضا می‌کند.همه انواع زمین‌لغزه‌ها را نمی‌توان در یک منطقه با ویژگیهای خاص خود پیدا کرد.در شرایط طبیعی، زمین لغزه‌ها هر چند از نوع سریع هم باشند باز از لحاظ زمانی، طولانی‌تر از مورفوژنز ناشی از دخالت ...  بیشتر

تأثیرات عناصر آب و هوایی در شکل گیری معماری شهر رشت
دوره 41، شماره 168 ، آذر 1377، صفحه 69-90

چکیده
  یکی از کاربردهای اقلیم شناسی در قلمرو معماری است.برای تعیین ساختارهای معماری هر منطقه و بالا بردن آسایش ساکنان آن، ویژگیهای آب و هوایی محلی بایستی مورد توجه و مطالعه قرار گیرند.آب و هواشناسان و معماران با مشاوره و همکاری یکدیگر می‌توانند تدابیری بیاندیشند تا مشکلاتی را که در اثر بارندگی زیاد و رطوبت بیشتر در مناطق مرطوب حاصل می‌شود، ...  بیشتر

تصوف، از دنیا گریزی تا دنیا گرایی
دوره 41، شماره 168 ، آذر 1377، صفحه 91-112

چکیده
  تأثیر اندیشه‌های عرفانی و صوفیانه بر فرهنگ و ادبیات ما چنان ژرف و گسترده بوده‌است که با وجود بحثها و مجادلات بسیار، و انتشار آثار و پژوهشهای ارجمند، هنوز هم باب پژوهش در مورد جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف آن گشوده است، و گوشه‌های تاریک و ناکویده آن همچنان نیازمند افشاندن پرتو جستجوهای دیگر است. مقاله حاضر عهده‌دار بحث درباره یکی از ...  بیشتر

کاربرد روش «تحلیل عاملی» در مطالعات عناصر اقلیمی
دوره 41، شماره 168 ، آذر 1377، صفحه 113-132

چکیده
  دریافت انرژی ناهمگون توسط سطح کره‌زمین و تحولات داخلی آن در طول عمر این کره، تاعث ایجاد مناطق ناهمگون جغرافیایی شده‌است. کرویت زیمن، عاملی در دریافت ناهمگون انرژی بدلیل ایجاد زاویه تابش متغیر برای خورشید می‌باشد.این عامل توأم با تحولات درونی کره‌زمین و ایجاد پدیده‌های جوی مثل باد، تبخیر نامتقارن، بارش‌های نابرابر، شرایط جغرافیائی ...  بیشتر

شناخت نفس و تزکیه آن جهت وصول به حضرت حق
دوره 41، شماره 168 ، آذر 1377، صفحه 133-162

چکیده
  موضوع مورد بحث در این مقاله، شناخت نفس و راههای تربیت آن جهت رسیدن به کمالات انسانی است که در نهایت به وصول به حق می‌انجامد. نخست توضیحی درخصوص ماهیت نفس و دو صفت ذاتی آن(هوا و غضب)که منشأ تمام صفات ذمیمه در انسان است و مراتب نفس که شامل نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه و نفس مطمئنه است، آمده است. بعد از حصول شناخت نسبی راجع‌به هر یک از ...  بیشتر