چکیده

این مقاله،پویایی فرهنگ و تعلیم و تربیت را تحت چند عنوان‌ جداگانه که در حوصله یک مقاله می‌باشد،بیان می‌کند و اهمیت موضوع را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این مقاله،فرهنگ و تمدن حاصل تفسیرهای جدید و خلاقیتهای‌ انسان معرفی گردیده،و هر امری از امور که به نحوی از انجا حامل معنی باشد موضوع فرهنگ محسوب شده است.البته تأثیر عوامل گوناگون را مانند محیط جغرافیائی،اقتصادی،تاریخی،و وراثتی در پیدایش فرهنگها نباید از نظر دور داشت،با توجه به اینکه یکی از وظایف فرهنگ پاسخگویی به مسایل و مشکلات افراد جامعه می‌باشد،چو نمسایل و نیازهای جامعه در حال سکون و ثبات نیستند فرهنگ نیز به عنوان تنظیم کننده روابط انسانها در حال تحول‌ خواهد بود،به همین مناسبت نوآوری،دلایل پذیرش فرهنگ و ارزشهای تازه، فرهنگ و ارتباط،بقای فرهنگ،راه تحول قابل قبول و نتیجه و نگرش تربیتی، در این مقاله موضوع بحث واقع شده است.