چکیده

آنچه در این گفتار آمده شامل بیان نکاتی چند از حیات اندیشه‌های‌ علمی ویگوتسکی و نیز نقل کامل داستان‌"نفس آرام‌"است که به باور ویگوتسکی نمونه اصیل ترکیب هنری می‌باشد.ویگوتسکی برای اثبات نظریهء خود مبنی بر این که روان پالائی یا کاتارسیس حاصل تعامل صورت و مادهء هنری می‌باشد و نیز این که بیرنگ داستان،یعتی ترکیب هنرمندانه مواد داستانی‌ (composition)،مقوله‌ای جدای از رخداد طبیعی حوادث در درازنای زمان‌ (disposition)می‌باشد این داستان را بعنوان شاهد می‌آورد.بخش نخست مقاله‌ فرصتی بهنگارنده می‌دهد تا به برخی از عقاید علمی میگوتسکی که در نیمهء دوم قرن بیستم موجب اعتلاء نام او شده است،اشاراتی کوتاه داشته باشد و در بخش دوم،صورت کامل داستان نفس آرام آمده است.