چکیده

عوامل اجتماعی‌نقش مهمی در ایجاد و حفظ و یا از میان رفتن‌ سلامت انسان دارند.یک پزشک،موقعی می‌تواند در معالجهء انسان بیمار،بیشتر موفق گردد که قبل از پرداختن به بدن بیمار،به چگونگی ارتباط صاحب بدن،با جامعه‌ای که در آن،بیماری ظاهر شده،توجه نماید:یعنی بیماری موقعی به‌ سرعت رو به بهبود می‌رود که پزشک و جامعه شناس با هم همکاری نمایند و اطلاعات خود را در اختیار هم دیگر قرار دهند،وظیفهء اصلی یک پزشک، درمان یک فرد معین بیمار است نه درمان بیماری بخصوص و بدون در نظر گرفتن شخص بیمار.این امر امروز مسلم شده که ما مریض داریم نه مرض. یکی از گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی،مسئلهء(استرس)را در رابطه با جامعه به خوبی تجزیه و تحلیل کرده است.ترسهای ناگهانی،سبب بروز انواع خاصی از اسهال می‌گردد که اسهال عصبی نامیده میشود.در میان عوامل‌ ایجاد کنندهء زخمهای گوارشی:هیجانات،اضطراب و اندوه،اهمیت ویژه‌ای‌ دارند.انواع سرطان‌ها،بیماریهای قلبی و فشار خون،بیشتر از محیطهای‌ اجتماعی نامساعد،ناشی میشوند و تا عوامل ایجاد کننده این بیماریها از میان‌ نروند و تا نگرانی‌ها و غم و غصه‌های موجود در جامعه،تعدیل نشوند،نمی‌توان‌ انتظار داشت که این امراض و آفات نابود شوند و سلامت و سعادت به جای آنها در جامعه مستقر گردند.