چکیده

یکی از کاربردهای اقلیم شناسی در قلمرو معماری است.برای تعیین ساختارهای معماری هر منطقه و بالا بردن آسایش ساکنان آن، ویژگیهای آب و هوایی محلی بایستی مورد توجه و مطالعه قرار گیرند.آب و هواشناسان و معماران با مشاوره و همکاری یکدیگر می‌توانند تدابیری بیاندیشند تا مشکلاتی را که در اثر بارندگی زیاد و رطوبت بیشتر در مناطق مرطوب حاصل می‌شود، به حداقل برسانند. با آگاهی از عوامل اقلیمی شهر رشت، جهت‌گیری ساختمانها، شناخت از مصاحل ساختمانی مناسب، انتخاب ابعاد پنجره‌ها، تعیین و شیب بامها شاید بتوان تدابیری اندیشید تا ساکنان احساس راحتی و آسایش بیشتر کنند و با مصرف کمرین گرمایش مکانیکی، حرارت مورد نیاز مسکن خود را نیز تأمین نمایند.

کلیدواژه‌ها