چکیده

زمین‌لغزه یکی از مسائل مهم در ژئومورفولوژی محسوب می‌گردد. تنوع زمین‌لغزه‌ها بر حسب نوع و علل وقوع آنها، بررسی‌های بسیار دقیقی را اقتضا می‌کند.همه انواع زمین‌لغزه‌ها را نمی‌توان در یک منطقه با ویژگیهای خاص خود پیدا کرد.در شرایط طبیعی، زمین لغزه‌ها هر چند از نوع سریع هم باشند باز از لحاظ زمانی، طولانی‌تر از مورفوژنز ناشی از دخالت انسان در طبیعت خواهند بود.جاده اردبیل به آستارا در گردنه حیران از توپوگرافی برجسته و پرشیب و اقلیم معتدل خزری برخوردار است.چنین شرایطی برای هوازدگی شیمیایی و ایجاد خاکهای ضخیم در دامنه‌های پرشیب بسیار مناسب است. پایداری نسبی در دامنه‌ها مرهون عوامل متعددی است که در طول زمان حاصل‌ آمده‌است.در مسیر جاده‌احداثی، عامل حمل را، انسان با بریده ساختن بخش پایانی به‌وجود آورده‌است.ازبین رفتن مقاومت جانبی در طول مسیر گردنه حیران انجام چند نوع زمین لغزه به ویژه لغزش را موجب گردیده‌است.