چکیده

در این مقاله سعی براین شده بین شهرنشینی کشورهای پیشرفته و جهان سوم یک بررسی تطبیقی انجام پذیرد.در این راستا ابتدا به تطبیق تئوریهای متفاوت شهر نشینی پرداخته و سپس به مطاله مقایسه‌ای بین میزان شهرنشینی و در آمد کشورهای مذکور، بررسی میزان رشد طبیعی و رشد سالانه جمعیت شهری و مشخص نمودن سهم مهاجرت در رشد و توسعه شهرنشینی، بررسی مقایسه‌ای نخست-شهری باستتناد قانون اندازه-مرتبه شهری در بین شهرهای مقام اول و دوم کشورهای مختلف جهان، مطالعه جایگاه جهانی شهرها و عوامل مؤثری که در نتیجه آنها بعضی از شهرهای جهان مخصوصا در کشورهای پیشرفته به چنین پایگاه جهانی میرسند، انجام پذیرفته و در پایان سعی بر این گردیده که با کمک گرفتن از بررسی موارد مذکور به چگونگی شهرنشینی در آینده پرداخته و ویژگی‌های آنرا ذکر نمائیم.