روایت های نادرست از اشعار سنایی

چکیده

دیوان حکیم سنایی غزنوی که مجموعا قصاید، غزلیات و رباعیات او را شامل می شود، از جمله دیوانهایی است که تاکنون بیش از یک تصحیح از آن صورت نگرفته است...

کلیدواژه‌ها