شیر خدا و رستم دستان (جلوه انسان آرمانی در ادب فارسی و فرهنگ عامه)

چکیده

ایرانیان باستان چون نمی توانستند انسان آرمانی خود را در جهان واقع بیابند، در جهان اساطیر، پهلوانی به نام رستم پدید آوردند که جامع صفات نیک و آرمانی بود...

کلیدواژه‌ها