تصویر خیال

چکیده

تصویر یکی از اساسی ترین و پرکابردترین اصطلاحات در نقد ادبی است. این مقاله به ماهیت تصویر در ادبیات پرداخته است. مفهوم لغوی آن در زبان انگلیسی و معادل فارسی آن را بیان کرده آنگاه به بررسی چند تعریف مشهور از ایما‍ژ پرداخته است.

کلیدواژه‌ها