اخلاق شناسی علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله در صدد ارائه آرای فلسفی علامه طباطبایی در باب اخلاق‌ می‌باشد.این آرای فلسفی در دو اثر مهم ایشان،«المیزان»و«اصول فلسفه و روش رئالیسم»،منعکس شده است.مقالهء حاضر تلاش دارد تا دیدگاه اخلاقی‌ علامه را به طور جامع ارائه دهد.نکات عمده‌ای که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است عبارتند از: تأملات فلسفی در المیزان و اصول فلسفه در باب اخلاق،اخلاق و معرفت‌شناسی،هستی‌شناسی،روانشناسی و جامعه‌شناسی،مکاتب سه‌گانهء اخلاق و تفاوت میان آنها،فطرت اخلاقی،مسألهء حسن و قبح افعال الهی.