نماد آب و «آّبکی» در آثار «گی دو موپاسان» (Guy de maupassant)

چکیده

 آنچه محور بحث ما را در این مقاله تشکیل می‌دهد،ورای توجه و علاقهء ویژهء«گی‌دوموپاسان»به عنصر آب و آبکی،تمایزی است که وی بین آب‌ شور و آب شیرین(دریا و ردوخانه قائل است):آب شور(دریا)ازدید «موپاسان»علی‌رغم آنکه به جهت طوفانهای ویرانگرش می‌تواند بسی‌ خطرآفرین و نابودکننده باشد ولی با این همه«روراست»و یکرنگ است؛