آن سوی واژه ها، اندیشه های ما: تحلیل گفتمانی چند متن تبلیغ انتخاباتی

چکیده

 بیان مستقیم منظور از جانب یک نویسنده به ندرت نیاز به تجزبه و تحلیل کلامی دارد.آنچه حائز اهمیت است این است که نویسنده چگونه بدون‌ به کار گیری اشارات مستقیم،با به کارگیری شیوه‌های خاص موفق به القاء و ارائه آرا و نظرات خویش در زمینه‌ای بخصوص می‌گردد.این کار نیاز به تجربه‌ و توانائی بهره‌گیری مؤثر و کارآمد نویسنده از ابزار موجود در زبان دارد.علم‌ تحلیل کلام(سخن کاوی)1در استخراج راهبردهای بیانی نویسنده در ابعاد گوناگون اجتماعی،فردی،سیاسی و...مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله نمایش شیوه‌های درک مقصود اصلی نویسنده‌ در ارائه پیام و استخراج الگوهای زیر ساخت معنائی آن به کمک شیوه های رایج‌ در سخن کاوی می‌باشد.به این منظور سه متن کوتاه منتخب از یک روزنامه کثیر الانتشار داخلی‌2مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.هر یک از این متون نوعی‌ آگهی تبلیغاتی برای سه نامزد انتخاباتی هفتمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری می‌باشد.در این مقاله سعی بر این است که جهت‌گیری مثبت و همدلی‌ نویسنده با یکی از نامزدها و عدم همسوئی قلبی وی با سایر نامزدها-علی‌رغم‌ فقدان نشانه‌های آشکار و مستقیم درون متنی-مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نشان داده شود که نویسنده برای نیل به این مقصود از کدام شیوه‌ها و الگوهای‌ زبانی بهره جسته است. متن نوشتاری به عنوان یک کانال ارتباطی خاص زبانی حاوی یک‌ سلسله فرایندهای پیچیده است که بین نویسنده و خواننده به وقوع می‌پیوندد، اگر چه این فرایندها ممکن است به ظاهر ناپیدا به نظر برسند.