دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
متناقض نمایی در قصاید خاقانی
دوره 50، شماره 201 ، مرداد 1386، صفحه 1-18

چکیده
  متناقض نمایی در حقیقت یک امکان زبانی است برای برجسته سازی که به جهت شکستن هنجار زبان و عادت ستیزی موجب شگفتی و در نتیجه التذاذ هنری می شود. متناقض نمایی با تضاد (طباق) متفاوت است...  بیشتر

خراج به روایت تاریخ قدیم
دوره 50، شماره 201 ، مرداد 1386، صفحه 19-43

چکیده
  در حلقه منابع اصلی و موثق مرتبط با مسایل اجتماعی و مدنیات گذشتگان، یقینا باید به تواریخ محلی هم اشاره کرد. تحلیل و تبیین مورخان این نوع تواریخ، از آن روی که اغلب بر شناسایی و توصیف عناصر فرهنگی و اجتماعی مبتنی است...  بیشتر

ادب عرفانی و مسئله ورود به جهنم
دوره 50، شماره 201 ، مرداد 1386، صفحه 45-61

چکیده
  مفاد آیات 71 و 72 سوره مریم به این ترتیب است که همه انسان ها اعم از کافر و مومن به آتش جهنم وارد می شوند، اما افراد پرهیزکار نجات می یابند و ناپاکان و پلیدان در جهنم به طور ابدی و جاودانه باقی می مانند...  بیشتر

تأثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات عیاری
دوره 50، شماره 201 ، مرداد 1386، صفحه 63-96

چکیده
  کاویدن و یافتن زمینه ها و ریشه های فرهنگ و ادبیات عامیانه، موضوعی بین رشته ای و مورد توجه محققان فرهنگ، جامعه شناسی و ادبیات است. شاهنامه فردوسی به عنوان «حماسه ملی ایران» یکی از معتبرترین مراجع فرهنگ، اساطیر، روایات داستانی و ... است...  بیشتر

تبیین متناقض نمای وحدت و کثرت در آثار عطار نیشابوری
دوره 50، شماره 201 ، مرداد 1386، صفحه 97-118

چکیده
  عرفا معتقدند که مخلوقات عین خالق و همه موجودات تجلی وجود خداوندند. این اعتقاد با مخالفت سخت متکلمان و فقیهان رو به رو شد. در مقابل این مخالفت ها عرفا برای تببین و اشاعه این اندیشه و پایداری در برابر مخالفان به روشی هنری کثرت و وحدت را جمع کردند...  بیشتر

بیضا نگین فرهنگ فارس
دوره 50، شماره 201 ، مرداد 1386، صفحه 117-136

چکیده
  در کشور ما شهرها و روستاهای ارجمندی بوده اند که برخی دگرگون یا ویران شده اند اما برخی هنوز برجایند. شهرها و روستاهایی که برخی فرزانگانش شهرت جهانی دارند، اما خود از یادها زدوده شده اند...  بیشتر

ولی و ولایت در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی
دوره 50، شماره 201 ، مرداد 1386، صفحه 137-159

چکیده
  در این مقاله با توجه به این که مولانا در بحث اساسی و محوری ولی و ولایت در اعتقادات دینی و صوفیانه به پشتوانه مستحکمی چون معارف قرآن و تفاسیر و دیگر متون دینی و عرفانی تکیه داشته و مستقیم و غیر مستقیم از آنها بهره برده است...  بیشتر

شکل گیری مرثیه در عصر جاهلی و آغاز دوره اسلامی
دوره 50، شماره 201 ، مرداد 1386، صفحه 161-180

چکیده
  رثا به عنوان یکی از اغراض مستقل شعری از گذشته های دور نقشی پر رنگ بر صفحه شعر شاعران داشته است. رثا رهاورد تجربه عاطفی شاعر و ترجمان شرایط اجتماعی فرهنگی و اعتقادی جامعه اوست...  بیشتر