تبیین متناقض نمای وحدت و کثرت در آثار عطار نیشابوری

چکیده

عرفا معتقدند که مخلوقات عین خالق و همه موجودات تجلی وجود خداوندند. این اعتقاد با مخالفت سخت متکلمان و فقیهان رو به رو شد. در مقابل این مخالفت ها عرفا برای تببین و اشاعه این اندیشه و پایداری در برابر مخالفان به روشی هنری کثرت و وحدت را جمع کردند...

کلیدواژه‌ها