شکل گیری مرثیه در عصر جاهلی و آغاز دوره اسلامی

چکیده

رثا به عنوان یکی از اغراض مستقل شعری از گذشته های دور نقشی پر رنگ بر صفحه شعر شاعران داشته است. رثا رهاورد تجربه عاطفی شاعر و ترجمان شرایط اجتماعی فرهنگی و اعتقادی جامعه اوست...

کلیدواژه‌ها