ادب عرفانی و مسئله ورود به جهنم

چکیده

مفاد آیات 71 و 72 سوره مریم به این ترتیب است که همه انسان ها اعم از کافر و مومن به آتش جهنم وارد می شوند، اما افراد پرهیزکار نجات می یابند و ناپاکان و پلیدان در جهنم به طور ابدی و جاودانه باقی می مانند...

کلیدواژه‌ها