بیضا نگین فرهنگ فارس

چکیده

در کشور ما شهرها و روستاهای ارجمندی بوده اند که برخی دگرگون یا ویران شده اند اما برخی هنوز برجایند. شهرها و روستاهایی که برخی فرزانگانش شهرت جهانی دارند، اما خود از یادها زدوده شده اند...

کلیدواژه‌ها