نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان ارکید/پابلونز
سجاد آیدنلو استاد  گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور اورمیه، ایران 0000-0001-5861-6789
عیسی امن خانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی زانشگاه گلستان، ایران  
محمد ابراهیمپور نمین استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، ایران 0000-0002-7069-7881
عباس باقی نژاد دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ایران  
میلاد جعفرپور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران publons
محمدحسن جلالیان دانشیار  گروه فرهنگ و زبانهای باستان،دانشگاه تبریز، ایران ارکید:0000-0002-0992-7158
یدالله جلالی پنداری استاد  گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، ایران  
هیوا حسن پور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران  
فرهاد درودگریان دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران، ایران

ارکید: 0000-0002-6383-3902 

پابلونز: 5035515

ابراهیم رنجبر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تبریز، ایران  
محسن شریفی صحی پژوهشگر  مشهد، ایران  
رضا صادقی شهپر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد همدان، ایران  
باقر صدری نیا استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، ایران ارکید: 0000-0002-6338-1619
داوود عمارتی مقدم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، نیشابور، ایران  
قدرت الله ضرونی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران 0000-0003-2132-5042
محمود فتوحی رودمعجنی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ارکید: 0000-0002-2265-6137
حمیدرضا فرضی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی تبریز، ایران  
قدرت قاسمی پور دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران 0000-0001-6989-141X
سعید کریمی قره بابا دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نورتبریز، ایران  
خلیل کهریزی پژوهشگر کرمانشاه، ایران ارکید: 0000-0002-6961-8349
احمد گلی استاد گروه زبان و ادبیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران  
رحمان مشتاق مهر استاد گروه زبان و ادبیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ارکید: 0000-0001-5097-651X
مصطفی موسوی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ایران  
علیرضا مظفری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ایران 0000-0002-9586-4527
محمدعلی موسی زاده استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، ایران ارکید: 0000-0002-2258-0232
چنگیز مولایی استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تبریز، ایران  
اسدالله واحد استاد گروه زبان و ادبیات دانشگاه تبریز، ایران ارکید: 0000-0002-4698-272X
پارسا یعقوب جنبه سرایی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران  
حجابی قرلانقیچ پروفسور دانشگاه آنکارا، ترکیه 0000-0001-6273-5342
عارف نوشاهی پروفسور دانشگاه راولپندی، پاکستان