داوران سال 98

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
محمد ابراهیمپور نمین استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
سجاد آیدنلو دانشیار عضو هیات علمی/ دانشگاه پیام نور اورمیه
یوسف اصغری بایقوت استادیار استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
ابراهیم اقبالی دانشیار دانشیار دانشگاه تبریز
میرجلیل اکرمی استاد دانشگاه تبریز
مهری باقری استاد استاد دانشگاه تبریز
عباس باقی نژاد استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
محمود بشیری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی.
محمد پاشایی استادیار استادیار دانشگاه شهید مدنی
خدیجه پورزینی دانشجوی دکترا دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز
محمدحسن جلالیان دانشیار دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستان
بهجت السادات حجازی دانشیار هیأت علمی/ دانشگاه شهید باهنر
خلیل حدیدی دانشیار دانشیار دانشگاه تبریز
محمد خاکپور استادیار استادیار دانشگاه تبریز
ویدا دستمالچی استادیار استادیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایحان
علی دهقان دانشیار عضو هیأت علمی- داور
ابراهیم رنجبر دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه  تبریز
مهناز سمندری یوسف آباد دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز
طه صادری استادیار دانشگاه تبریز
باقر صدری نیا دانشیار دانشیار دانشگاه تبریز
اسماعیل صفایی اصل استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمود صوفیانی استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانها خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمدرضا عابدی استادیار استادیار دانشگاه تبریز
حسن عبداله زاده دانشجوی دکتری دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز
ناصر علیزاده خیاط استاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی
عبدالاحد غیبی دانشیار دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حمیدرضا فرضی دانشیار دانشیار دانشگاه آزاداسلامی تبریز
فرزاد قائمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
عباس قدیمی قیداری دانشیار تاریخ، حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علیرضا قوجه زاده استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
سعید کریمی استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
احمد گلی استاد استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد محمدی‌آغداش استادیار استادیار دانشگاه تبریز
رحمان مشتاق مهر استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علیرضا مظفری دانشیار دانشیار دانشگاه ارومیه
محمدعلی موسی زاده استادیار استادیار دانشگاه تبریز
چنگیز مولایی استاد عضو هیأت علمی - دانشگاه تبریز
بهمن نزهت دانشیار هیات علمی
وحید نژادمحمد استادیار گروه فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران
یدالله نصراللهی استادیار عضوهیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اسدالله واحد استاد استاد دانشگاه تبریز