ت

  • تعارض منافع تضاد منافع به‌عنوان بخشی از اخلاق پژوهش مطرح می‌شود. در واقع از آنجایی که ممکن است در نگارش مقاله چند نفر با هم همکاری داشته باشند یا مقاله تحت حمایت سازمان یا نهاد خاصی باشد، در خصوص چاپ مقاله در مجلۀ خاص و همچنین ترتیب نویسندگان رضایت طرفین لازم است.

ک

  • کد ORCID کد ارکید یک کد شناسه 16 رقمی می‌باشد که به نویسندگان اختصاص میابد و دسترسی به این کد رایگان می‌باشد. هدف از ارائه این سرویس، فراهم آوردن یک شاخص مشخص برای هر نویسنده آزاد است. نویسندگان می‌توانند رزومه و کارکرد خود را در سرویس به ثبت برسانند و به جای ارسال رزومه به بخش های مختلف، کد ORCID خود را در اختیار آنها قرار دهند.