دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
آرایش و آفرینش واکی، شیوه ای بدیع در آفرینش هنری (بر پایه دیوان خاقانی)
دوره 47، شماره 193 ، بهمن 1383، صفحه 1-34

چکیده
  شاعران از شیوه های گوناگونی برای آفریدن مضامین ‍ژرف و آراستن کلام خویش بهره برده اند و سخن شناسان و ناقدان کوشیده اند که اسباب و ساز و کار این زیبایی ها را بیابند؛ بر آنها نامی بنهند و بر ایشان قواعدی وضع نماید...  بیشتر

جایگاه معنی در سبک شناسی شعر فارسی
دوره 47، شماره 193 ، بهمن 1383، صفحه 35-54

چکیده
  شعر فارسی در چهار دوره سبک خراسانی، عراقی، هندی و بازگشت، شعری است معطوف به معانی و اندیشه های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فیر آن. شاعران بزرگ فارسی گو نیز ارزش و اعتبار معنی را در شعر بسی والاتر از نقش و جایگاه مختصات زبانی و شیوه های تعبیر و بیان دیده اند...  بیشتر

تصحیح دو واژه از قصیده "حرزالحجاز" خاقانی
دوره 47، شماره 193 ، بهمن 1383، صفحه 55-67

چکیده
  شیر پژوهش درباره شعر و اندیشه خاقانی به ویژه در دو دهه اخیر رو به رشد بوده است؛ با این وجود شعر و شاعر دیرآشنای شده ششم ه.ق همچنان پژوهشای بسیاری را می طلبد...  بیشتر

جمال الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی، شاعری در کشاکش بوده ها و بایدها
دوره 47، شماره 193 ، بهمن 1383، صفحه 69-93

چکیده
  قرن ششم گویی عصر شاعران متلون و بی بهره از پشتوانه های قابل اتکای اجتماعی، اقتصادی و فکری و عقیدتی است. این شاعران نه مثل برخی از اسلاف خود - مانند رودکی و عنصری - از صله ها و حاتم بخشی های بی پایان ممدوحشان برخوردارند ...  بیشتر

حجاب عرفانی در معارف بهاء ولد و مثنوی مولوی
دوره 47، شماره 193 ، بهمن 1383، صفحه 95-129

چکیده
  کتاب معارف تنها اثر باقی مانده از بهاء ولد محمد بن حسین خطیبی بلخی، پدر مولانا است. بهاء ولد و اثرش «معارف» در طول تاریخ مورد بی توجهی ادیبان و دوستداران عرفان و ادبیات بوده است...  بیشتر

سه منظومه گویشورانه در شعر معاصر
دوره 47، شماره 193 ، بهمن 1383، صفحه 131-151

چکیده
  سرودن شعر به گویش های محلی در شعر کلاسیک فارسی گستردگی چندانی نداشته و شاعران همواره اشعار خود را به زبان فارسی دری که زبان معیار شعر فارسی به شمار می آمده، می سروده اند...  بیشتر

از سنایی تا ساراماگو
دوره 47، شماره 193 ، بهمن 1383، صفحه 153-165

چکیده
  سنایی غزنوی، از شاعران سده ششم هجری و نخستین سراینده بزرگ شعر عرفانی در سبک عراقی است. او مثنوی حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه را که بیانیه شعر نمادین به شمار می رود، سروده است...  بیشتر