جمال الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی، شاعری در کشاکش بوده ها و بایدها

چکیده

قرن ششم گویی عصر شاعران متلون و بی بهره از پشتوانه های قابل اتکای اجتماعی، اقتصادی و فکری و عقیدتی است. این شاعران نه مثل برخی از اسلاف خود - مانند رودکی و عنصری - از صله ها و حاتم بخشی های بی پایان ممدوحشان برخوردارند ...

کلیدواژه‌ها