تصحیح دو واژه از قصیده "حرزالحجاز" خاقانی

چکیده

شیر پژوهش درباره شعر و اندیشه خاقانی به ویژه در دو دهه اخیر رو به رشد بوده است؛ با این وجود شعر و شاعر دیرآشنای شده ششم ه.ق همچنان پژوهشای بسیاری را می طلبد...

کلیدواژه‌ها