دوره و شماره: دوره 42، شماره 173، پاییز و زمستان 1378، صفحه 1-158