دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
تصوف و عرفان
عناصر پیرامتنی نفحات‌الانس جامی

زهرا حاتم پور؛ عطامحمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، ، صفحه 17-46

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11102

چکیده
  هر متن به وسیلۀ پیرامتن‌ها با ذهن مخاطب و جهان بیرون ارتباط برقرار می‌کند. نفحات‌الانس ازجمله آثار منثور جامی است که قابلیت بررسی پیرامتنی را داراست. در پژوهش حاضر پیرامتن‌های نفحات‌الانس شناسایی و مطابق با نظریۀ ژنت به دو دسته تقسیم و بررسی‌ گردید. عناصر درونی و بیرونی پیرامتن در نفحات‌الانس به شکلی متناسب و سازوار با متن اصلی ...  بیشتر

بررسی «سلطانیّات» در مکتوبات مولوی و منشآت جامی

اسماعیل شفق؛ فروزان آزادبخت

دوره 66، شماره 227 ، شهریور 1392، ، صفحه 71-94

چکیده
  یکی از انواع نثر فارسی ، مراسلات درباری و نامه های بزرگان است. در مکتوبات مولانا و منشآت عبدالرحمن جامی دسته­ای از نامه ها هستند که در این پژوهش به عنوان (سلطانیّات) مورد بررسی قرار گرفته اند. تعریف سلطانیات و تاریخچه آن در ادب فارسی و نیز بررسی شکلی و محتوایی نامه­های این دو چهرۀ سرشناس ادب و عرفان مقوله هایی است که در این پژوهش به ...  بیشتر

اندیشه های جامی در مثنوی هفت اورنگ
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، ، صفحه 119-154

چکیده
   از آنجا که بهترین وسیلهء شناخت هر گوینده و شاعری،آثار قلمی‌ اوست؛در این نوشته کوشش شده است ضمن ارائه تصویری کلی از نور الدین‌ عبد الرحمن جامی-بزرگترین شاعر و ادیب قرن نهم هجری-و منظومه‌های‌ هفتگانهء وی،جریان افکار و اندیشه‌های او در مورد برخی مسایل،از قبیل‌ وحدت وجود،تشبیه و تنزیه،جبر و اختیار و عشق ترسیم شود و نیز برخی‌ دیدگاههای ...  بیشتر